Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE
LKV Kärppä Kiinteistövälitys
Rekisteriseloste 1.7.2018
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ
LKV Kärppä Kiinteistövälitys, Y- tunnus 0251998-1. Kauppurienkatu 31 A 10, 90100 Oulu

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Juha Alakärppä
Puhelin 0400690413

REKISTERIN NIMI
LKV Kärppä Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
LKV Kärppä käsittelee henkilötietoja yksittäisten toimeksiantojen sekä ostotarjousten hoitamista varten.
LKv Kärppä käyttää Sanoma konserniin kuuluvaa PDX+ järjestelmää.
Muiden asiakastietojen osalta rekisterinpitäjänä toimii LKV Kärppä. LKV Kärppä on
kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (2000/1075) nojalla velvollinen
pitämään vastaanotetuista toimeksiannoista päiväkirjaa, joka on yhteisesti hallinnoitu Sanomakonsernin
PDX+ järjestelmä. Lisäksi ko. lain mukaan välitysliikkeen on säilytettävä toimeksiantopäiväkirja,
toimeksiantosopimukset liitteineen, tarjousasiakirjat, esitteet ja muut toimeksiantoon liittyvät asiakirjat
viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä. LKV Kärppä käsittelee henkilötietoja kyseisen lakisääteisen
velvollisuuden noudattamiseksi ja vastaa aineistojen säilyttämisestä lain edellyttämällä tavalla. LKV Kärppä
on niin ikään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaan
ilmoitusvelvollinen ja siten ko. lainsäädännön mukaisesti velvoitettu tuntemaan asiakkaansa. Alla
tarkemmin kuvatuin osin LKV Kärppä käsittelee henkilötietoja rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseen
liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri pitää sisällään LKV Kärpän asiakkaiden, valtuutettujen, allekirjoitusoikeutettujen sekä
tosiasiallisten edunsaajien henkilötietoja, joita ovat etunimet, sukunimet, henkilötunnus, kansalaisuus,
yrityksen nimi, y-tunnus, yrityksen päättäjätiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postinumero,
postitoimipaikka, toimeksiantoon liittyvät tiedot kuten asiakkaan itse antamat ja välitysliikkeen
selonottovelvollisuuteen kuuluvat tiedot, ostotarjoukseen, vuokraushakemukseen tai muuhun
toimeksiantoon tai palveluun liittyvät tiedot. LKV Kärppä toimii huomioiden lain kiinteistönvälitysliikkeistä
ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000), lain kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä
(1074/2000), lain valtioneuvoston asetuksesta asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (130/2001)
ja lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) mukaan.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
LKV Kärppä voi toimeksiannon suorittamiseksi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille ja
toimeksiannon eri vaiheissa esimerkiksi Maistraattiin tai kaupan kohdetta hoitavalle taloyhtiölle. LKV
Kärppä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos
asianomainen pyytää välitysliikettä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos toimeksiantoon
suorittamiseen liittyen tai lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii luovuttamaan
erikseen yksilöidyn tiedon LKV Kärpän hallussa olevasta tietokannasta. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin
pitäjän ulkoistaman toimeksiantoihin liittyvien palvelun yhteydessä ulkoistetun palvelun tuottajan
rekisterin lukuun. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin kun kohde syötetään tietojärjestelmään tai
hintaseurantapalveluun.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on
riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja
tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen
LKV Kärppä Kiinteistövälitys Kauppurienkatu 31 A 10, 90100 Oulu

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja
ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot
rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista. Mikäli henkilötiedot liittyvät toimeksiantoon tai
ostotarjoukseen, tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista toimeksiantoon liittyvien
vastuukysymysten näkökulmasta. Yksittäisen tiedon säilytysaika määritetään käytännössä soveltuvan lain,
viranomaismääräyksen taikka muun ohjeistuksen (esim. Ohje hyvästä välitystavasta) perusteella.
Toimeksiantoon liittyvien, hyvään välitystapaan ja lainsäädäntöön perustuvien velvoite- ja
vastuukysymysten vuoksi toimeksiantoon liittyviä tietoja säilytetään pääsääntöisesti kymmenen (10) vuotta
toimeksiannon päättymisestä.

Jaa sivu:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn